Motivovanie – ako porozumieť zamestnancom

Rozumiete svojim zamestnancom? Viete čo ich motivuje? Viete ako na to? Tréning je určený pre manažérov, ktorý sa chcú naučiť cielene podporovať aktivitu a výkonnosť zamestnancov. Naučíte sa ako spoznať motivačný profil vašich ľudí a ako používať tieto informácie pri riadení.

 • Manažér – motivátor.
 • Motivačné prístupy v riadení.
 • Využívanie vhodných motivačných prostriedkov.
 • Tvorba motivačného programu pre zamestnancov.
 • Motivovanie zamestnancov k požadovanému výkonu.
 • Hľadanie úspešného riešenia pre vašu skutočnú situáciu a skutočných ľudí.
Delegovanie – ako rozvíjať seba aj zamestnancov

Chcete podať „štafetový kolík“ ďalej? Viete komu a ako? Tréning je určený pre manažérov, ktorý vedia, že úlohy sú schopný urobiť aj ich zamestnanci. Naučíte sa vyznať v spleti vašich povinností a zároveň rozvíjať schopnosti svojich zamestnancov.

 • Delegovanie úloh a právomocí na zamestnanca.
 • Ktorý zamestnanec je vhodný na delegovanie
 • Delegovanie ako motivácia
 • Postup efektívneho delegovania.
 • Prečo sa delegovanie občas nepodarí.
 • Analýza využívania vlastného času a stanovenie osobného plánu priorít.
 • Viac času pre seba a viac zaangažovaných zamestnancov.
Časový manažment – ako mať pod kontrolou svoj čas

Veľa úloh a málo času. Nestíhate termíny v práci, nemáte čas na rodinu alebo vaše hobby? Chcete vedieť ako si uľahčiť plnenie povinností? Tréning je určený pre všetkých ktorý chcú vedieť efektívne organizovať svoj čas

 • Aký som. Ako narábam so svojim časom. Časová typológia.
 • Eisenhowerov princíp pri zostavovaní plánovaných aktivít podľa dôležitosti a naliehavosti pracovných úloh.
 • Metódy denného a týždenného plánovania.
 • Zbavte sa stresu. Urobte si zoznam.
 • Identifikovanie „zlodejov času“ a možnosti časovej rezervy.
 • Myšlienkové mapy.
 • Elektronická podoba plánovania času.
Vedenie porady – ako vyťažiť so stretnutí so zamestnancami

Sú porady súčasťou vašej práce? Viete, že poradami strávite viac ako 50 % pracovného času? Kladiete si otázku, ako viesť poradu, aby bola efektívna? Tréning je určený pre všetkých, ktorí sa priamo podieľajú na príprave, organizácii, vedení porád a meetingov. Naučíte sa pripraviť a kvalitne viesť pracovnú poradu a efektívne využiť poradový čas.

 • Akú poradu budem viesť? Aký je cieľ a účel porady?
 • Príprava a organizácia porady.
 • Účastníci porady – aké typy ľudí mám na porade, aký počet, čo očakávajú.
 • Čo všetko sa môže stať. Vývoj porady, kríza na porade.
 • Ako viesť efektívnu diskusiu na porade.
 • Optimálne trvanie porady /hospodárenie s časom na porade
 • Efektívne a motivačné porady.
Hodnotenie zamestnancov – slabé a silné stránky zamestnancov

Hľadáte spôsob ako ovplyvniť výkonnosť ale aj vzťahy svojich zamestnancov? Chceli by ste vytvoriť efektívny systém poznania a hodnotenia zamestnancov? Tréning je určený manažérom ktorí sa snažia zaradiť hodnotenie do bežného pracovného života. Urobiť z hodnotenia pomocníka, nie strašiaka. Naučíte sa zásady ako pripraviť a postupovať pri dobrom hodnotení, spôsoby ako hodnotiť a ako naložiť s výsledkom.

 • Príprava na proces hodnotenia zamestnancov.
 • Stanovenie základných cieľov a kritérií hodnotenia.
 • Postup pri procese hodnotenia
 • Metódy hodnotenia. 360 stupňové hodnotenie.
 • Kontinuálne hodnotenie zamestnancov.
 • Hodnotiaci formulár. Hodnotiaci rozhovor.
 • Dávanie pozitívnej aj negatívnej spätnej väzby.
 • Chyby v procese hodnotenia.
 • Osobný prístup manažéra/hodnotiteľa.
Leadership – efektívne vedenie

Chceli by ste spoznať alebo ovplyvniť svoj manažérsky štýl? Chceli by ste využívať svoje prirodzené vodcovské schopnosti? Potrebujete efektívnejšie využívať riadiace nástroje? Tréning je určený pre manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Pre manažérov, ktorí sa snažia viesť zamestnancov tak, aby boli angažovaní, pracovali efektívnejšie a vzťahy na pracovisku sa upevnili.

 • Aký som a ako riadim svojich ľudí. Identifikácia vlastného štýlu riadenia verzus zamestnanci, tím, situácia
 • Efektívne riadiace nástroje
 • Manažér- kouč, mentor, radca
 • Spätná väzba – nevyhnutný prvok v riadení.
 • Pochvala a kritika. Odmeny a sankcie.
 • Koučovanie ako riadiaci prístup.
Stresmanažment

Veľa práce a málo času. Potrebujete nájsť spôsob harmonizácie v práci a súkromí? Zvládať v kľude náročné a záťažové situácie? S rozvahou zvládať negatívne emócie a komunikáciu? Pre tých, ktorý sú vystavení stresu a náročným konfliktným situáciám. Pre tých, ktorí sa chcú naučiť účinne vyrovnávať so záťažovými situáciami. Pre tých, ktorý chápu, že celková pohoda prinesie viac radosti a výkonnosti.

 • Sebapoznanie – ako ja zvládam stresové situácie
 • Moje zdroje stresu a práca s vlastnými emóciami
 • Symptómy stresu – ako rozpoznať fázy stresu
 • Stanovenie individuálnych priorít a možností psychohygieny
 • Mentálna kondícia – hľadanie vlastného prístupu k záťažovým situáciám
 • Techniky zvládania stresu, progresívna relaxácia a autogénny tréning, nácvik relaxačných techník
Hladké zavádzanie zmien

Reagovať na trendy súčasnosti a byť konkurencieschopný je jednou z podmienkou ako prežiť. Nech je dôvod na zmenu v organizácii akýkoľvek, v konečnom dôsledku je to práve zamestnanec, ktorý je jej najdôležitejším nositeľom. To on by mal byť pripravený a ochotný prijať nové postupy a podmienky. Tréning je orientovaný práve na hladké zvládanie procesu zmien prostredníctvom zaangažovaných zamestnancov. Je určený manažérom, HR špecialistom, vedúcim a všetkým, ktorí sa zaoberajú zmenami v pracovnom procese v akejkoľvek podobe.

 • aké zmeny môžu v podniku nastať
 • zmena a zamestnanci – ako reagujú
 • prečo zamestnanci nechcú zmeny
 • problémy a odpor k zmenám
 • ako môže pomôcť manažér
 • ako efektívne plánovať a zaviesť zmenu
 • ako zmenu komunikovať
 • zvyšovanie pozitívnej motivácie a naladenie na zmenu
 • ako implementovať zmenu prostredníctvom zapojenia ľudí