Vyhľadávanie a kontaktovanie nových zákazníkov - čo je doma sa počíta
 • Odhad perspektívneho klienta.
 • Spôsoby, ako nájsť / vyhľadať nového zákazníka.
 • Formy oslovenia nového zákazníka.
 • Stratégia prvého kontaktu – ako získať body v úvodnej prezentácii.
 • „Zahrievanie“ kontaktu.
 • Koho osloviť v novej firme.
 • Otázky a odpovede o konkurencii.
Obchodný rozhovor - predaj nie je udalosť ale proces
 • Profesionál v obchodnej komunikácii  – vecný ale zrozumiteľný, sebaistý ale človečí  (dôveryhodný, komunikatívny, empatický, cieľavedomý a sebaprezentujúci, istý, spoľahlivý, presný, presvedčivý).
 • Základná postupnosť krokov predaja.
 • Predávaj úžitok/riešenie, nie produkt.
 • Komunikuj aktívne so zameraním na reč zákazníka – reaguj, overuj si porozumenie a vyhodnocuj.
 • Uzatváranie obchodu – odhad správneho okamihu.
 • Vytvorenie vlastnej schému predajného rozhovoru : prečo robíš to čo robíš, ako to robíš, čo robíš?
 • Typológia klientov a techniky identifikácie problémového klienta.
 • Zvládania napätia pri komunikácii s problémovým klientom.
 • Identifikovanie manipulatívnych techník klienta, možnosti „protiútoku“ pri problémovej komunikácii.
 • Popredajná starostlivosť o zákazníka.
Prezentácia - čo, ako, komu hovorím
 • Ciele, obsah, štruktúra – pravidlá prípravy prezentácie.
 • Komu prezentujem – analýza auditória, (predpoklad ich postojov, ladenia, atmosféry…).
 • Verbálna stránka – argumentácia, reagovania na neprimerané alebo negatívne otázky, diskusia, vedomé počúvanie a reagovanie v kontexte.
 • Neverbálna stránka – reč tela, prezentácia v sede a stoji.
 • Presvedčivosť – fakty, racionálny a emocionálny apel, vizualizácia, storytelling.
 • Zvládanie stresu a nervozity – dychové cvičenia a triky na prekonanie stresu, ako sprievodného javu prezentácie.
 • Intenzívny videotréning – nácvik rôznych foriem prezentácií.
Vyjednávanie – maximalizácia toho čo chcem
 • Mám kompetenciu poskytovať zľavy/výhody partnerom – som v tom efektívny?
 • Kontext vyjednávania a pozícia vyjednávača, nedostatky pri vyjednávaní.
 • Príprava na vyjednávanie – jej dôležitosť.
 • Fázy vyjednávania, diskusia, návrhy, dohoda.
 • Presviedčanie a argumentácia.
 • Námietky pri vyjednávaní.
 • Zvládanie nátlakových a manipulačných prístupov klienta.
 • Vyjednávania na rôznych pozíciách.
 • Zhodnotenie vyjednávania – dosiahol som svoje ciele? Ako ďalšie vyjednávanie zlepším?
Schopnosť plánovať si čas - som vyššia liga, svoj čas si plánujem
 • Stotožnenie sa s pracovnou úlohou, určenie cieľov a výber priorít.
 • Aká je moja schopnosť plánovať /využívať čas?
 • Cesta a zásady ako si nájsť čas/pomôcky na plánovanie času (denné a dlhodobé).
 • Charakter/profil úloh, ktoré plním.
 • Kontrola času pod vlastnou kontrolou vs. pod kontrolu iného.
 • Moje možnosti a schopnosti dokončiť úlohu v stanovenom termíne.
 • Multitasking ako efektívne využívanie času pre zladenie rôznych tipov úloh.
 • Následky nedostatočného plánovania.
 • Techniky zvládnutia stresových situácií.
Ne-Problémový klient - klient nie je problémový, má svoje skryté motívy
 • Využitie vhodných komunikačných nástrojov na identifikáciu a kategorizáciu klientov.
 • Odhalenie skrytých motívov a využívaných stratégií klienta.
 • Typológia klientov a techniky identifikácie ne-problémového klienta.
 • Zvládania napätia pri komunikácii s klientom.
 • Identifikovanie manipulatívnych techník klienta, naše možnosti.
Telefonát – najlacnejšia obchodná príležitosť

Telefonická komunikácia – každý telefonát je príležitosť, pre prínos alebo stratu

Ak chcete zlepšovať svoje schopnosti telefonickej komunikácie od základnej až po úroveň špecialistu, zvyšovať  úspešnosť pri predajných telefonátoch, meniť doterajšie servisno-klientské telefonáty na ďalší predaj, je tento  tréningový modul pre vás.

Pre pracovníkov Call centier, Help desk a Service desk odporúčame v krátkom období po tréningu urobiť shadowing (tieňovanie) – pozorovanie v reálnom pracovnom prostredí s následnými adresnými odporúčaniami pre prax.

 

Telefonická komunikácia – východiská

 • Profesionálny telefonický kontakt – čím je iný.
 • Štruktúra telefonátu – zásady.
 • Profesionálna komunikácia – aktívna komunikácia aj počúvanie, kladenie otázok, zákaznícka orientácia.
 • Ako zaujať – minútové pravidlo.
 • Góly do vlastnej brány – prešľapy pri komunikácii.
 • Typológia volajúcich v negatívnom naladení a práca s nimi.
 • Prekonávanie námietok.
 • Zásady riešenia nespokojnosti/sťažnosti.
 • Praktický nácvik.

Obchodný telefonát

 • Profesionálna telefonická komunikácia – zjednotenie znalostí účastníkov.
 • Príležitosti a ako vznikajú – prvotný kontakt.
 • Profesionálny imidž – využitie príležitosti.
 • Ako obtelefonovať vyslané ponuky.
 • Pevná a vopred pripravená štruktúra telefonátu.
 • Námietky v úvode telefonátu.
 • Ako a kedy zaradiť overovanie potrieb partnera.
 • Získavanie súhlasu k objednávke, predaju, dohodnutiu termínu stretnutia.
 • Počítajte aj s negatívnymi emóciami – vlastnými aj klienta.
 • Napäté situácie v kontakte so zákazníkom – zvládnutie podľa charakteru situácie a klienta.
 • Vybrané asertívne techniky.
 • Praktický nácvik.

Telefonická komunikácia pre klientsko-servisné pracoviská

 • Profesionálna telefonická komunikácia – zjednotenie znalostí účastníkov.
 • Dodržiavanie firemnej štruktúry telefonátu.
 • Formulácie orientované na klienta.
 • Dôraz na techniku vysvetľovania, kladenia otázok, parafrázovanie.
 • Prispôsobenie sa štýlu komunikácie zákazníka.
 • Reklamácia – oprávnená/neoprávnená.
 • Vedenie, ukončovanie zdĺhavého a neproduktívneho rozhovoru s klientom.
 • Identifikácia a zvládanie stresu.
 • Praktický nácvik