MBTI – poznaj svoj tím

Každý človek v tíme je iný a robí to ťažkosti vo vzájomnej spolupráci? Potrebujete vedieť, či sa niekto hodí na určitý typ práce? Využite výsledky osobného testu MBTI. Metodika pomáha zistiť povahu a dominantné vlastnosti osobnosti človeka. Jeho hodnoty, motiváciu, priority,  úroveň sebarealizácie, vzťahy s okolím, myslenie a emocionálne prejavy. Odhalí, ako robia ľudia svoje rozhodnutia  a vnímajú svet okolo seba.

Pomáha ľuďom pochopiť, aké sú ich prednosti a vysvetľuje, prečo majú aj svoje slabiny. Pomáha vstupovať do pracovných, priateľských aj partnerských vzťahov a vychádzať s inými ľuďmi.

 • Testovanie MBTI a analýza výsledkov.
 • Identifikácia základnej typológie – interpretácia charakteristík, slabé a silné stránky.
 • Lepšie spoznanie a pochopenie seba a svojich kolegov.
 • Spôsob, ako sa s ostatnými dohovoriť a dôjsť k obojstranne výhodnému riešeniu.
 • Kombinácia typov v tíme – na aký typ práce sa jednotlivci hodia.
 • Ako s pomocou MBTI efektívne komunikovať a spolupracovať.
 • Ako sa tolerovať navzájom, keď sa už poznáme.
 • Ako nastaviť stratégiu spolupráce.
 • Praktické využitie výsledkov.
Komunikačné toky vo firme/tíme

Aká je príležitosť ovplyvňovať procesy a výsledky? Cez internú komunikáciu. 

Interná komunikácia je významný faktor, ktorý ovplyvňuje pracovný výkon a správanie zamestnanca. Jeden z hlavných nástrojov na hodnotenie ľudí, ich motivovanie a usmerňovanie. Komunikačná atmosféra na vašom pracovisku predstavuje charakteristiku vzťahov v organizácii. Môže mať podobu podporujúceho ovzdušia alebo brzdy.

Myslíte si, že máte v rámci vašej firmy rezervy na zlepšenie v tejto oblasti? Dohodnite si s nami bezplatnú osobnú konzultáciu alebo napíšte svoje požiadavky, konkrétne otázky.

 • Komunikácia – podstata, kvalita a efektivita komunikácie, informačné potreby, základné princípy dorozumievania.
 • Komunikačné štýly.
 • Význam toku informácií vo firme.
 • Spôsob zdieľania informácií – druhy komunikácie a ich obsah.
 • Príčiny subjektívneho dotvárania prijatých informácií.
 • Komunikácia v organizovanej štruktúre: celá firma, medzi jednotlivými tímami, v rámci jedného tímu. Horizontálna – vertikálna – diagonálna.
 • Potreba chápať odovzdávanie informácií  vo všetkých zamestnaneckých štruktúrach.
 • Pravidlá vhodné pre riadenie toku informácií medzi zamestnancami.
 • Tvorba komunikačných systémov  pre zvýšenie informačnej efektivity.
 • Techniky pre zdokonalenie systému toku informácií.
 • Príklady z praxe.

Vhodné pre tých, ktorí sú konfrontovaní s potrebou maximalizovať využiteľnosť toku informácii v práci jednotlivca, tímu a celej firmy.

Riešenie konfliktov – konfliktní zamestnaci

Stretávate sa s konfliktnými ľuďmi viac ako by ste chceli? Radi by ste riešili vzťahy a problémy v kľude a efektívne? Chceli by ste predvídať konflikt a včas ho eliminovať? Tréning je určený všetkým, ktorí chcú zvýšiť svoju profesionalitu aj v oblasti ľudských vzťahov. Pre tých, ktorí chcú lepšie zvládať stresové a konfliktné situácie a lepšie pochopiť ich spúšťače. Pre tých, ktorí chcú konflikt zvládať, nie byť nim ovládaný.

 • Aký som typ v konflikte? Ako ho obyčajne riešim? Ako to vníma okolie?
 • Ako sa konflikt vyvíja a podľa čoho odhalím, že bude „zle“
 • Verbálne a neverbálne signály
 • Ako narábať s emóciami v konflikte
 • Algoritmus konštruktívneho riešenia konfliktov – s každým partnerom je to iné
 • Iritátory v konflikte. Čo nepoužívať, nehovoriť pri riešení konfliktov.
 • Techniky riešenia konfliktov – čo treba použiť
Teambuilding - harmonizujte, nie homogenizujte.

Každý člen tímu je dôležitý pre dosiahnutie spoločného cieľa.

Využite  teambuilding ako diagnostický a rozvojový nastroj. Aktivita teambuilding  sprostredkovaním zážitku a osobnej skúsenosti robí sondu do aktuálnej situácie v tíme. Získanými informáciami vytvára priestor pre nastavenie krokov k zmene – tím sa stáva kompaktnejším, synergickejším a produktívnejším.  Tvoríme hravý program z aktivít dobrej výpovednej hodnoty, zameraných  na poznávanie, analýzu a odporúčania.

Teambuilding je charakteristický:

 • Zážitok a osobná skúsenosť ako príležitosť pre neskreslené reakcie.
 • Spoznávanie seba a osobnostný rast (nové podnety a impulzy pre rozvoj).
 • Poskytne iný pohľad na konanie a reakcie svojich kolegov, celkovú silu tímu a jeho potenciál.
 • Podporí vzájomnú dôveru, otvorenosť, súdržnosť, toleranciu.
 • Teambuilding program je prispôsobený konkrétnemu tímu, fyzickým možnostiam a celkovej situácii.
 • Mix aktivít osobného rozvoja, aktivít zameraných na výzvu a riešenie problémov.
 • Využíva prírodné aj umelo vytvorené výzvy, exteriér aj interiér.

Oceníte niečo light? Pridajte/začnite team spirit aktivitou.

Niečím, kde spoločná zábava a relax posilnia teamové väzby, napríklad súťaže tímov v streľbe z luku, v behu, orientácii v teréne. Alebo sa rozhodnete pre neformálny kolektívny program? – spoločná  opekačka, varenie halušiek, stavba záhradného domčeka..Spoločná aktivita, ktorú si môžete spolu zažiť už zajtra a bez prípravy je The ROOM. Ste zamknutí v izbe a na únik máte rovných 70 minút. To je celé. Sme si istý, že získate zaujímavú skúsenosť o sebe aj fungovaní tímu.

Vhodné ak vznikla potreba získať podrobnejšie informácie o situácii v tíme. Identifikovať  tlejúce ohniskách stretov, stabilizovať tím, budovať lojalitu a vnútornú súdržnosť tímu. Ak je potrebné informovať o pripravovaných tímových  zmenám a  podporiť  orientáciu na cieľ. Ak je zreteľné, že tím potrebuje reštart a relax v neštandardnej podobe.