ASSESSMENT / DEVELOPMENT

Potrebujete lepšie a kvalitné zhodnotenie uchádzačov na vybrané pozície alebo potrebujete objektívny pohľad na kvalitu a perspektívu existujúceho tímu?

 1. Assessment centrum – hodnotiaci nástroj výberu vhodných kandidátov na voľné pozície, predovšetkým manažérske.
 2. Development centrum – hodnotenie zamestnancov a ich potenciálu. Slúžia ako pomôcka pri plánovaní ich kariérneho rastu a rozvoja.

AC a DC exaktne zodpovedia na potrebné otázky o uchádzačoch alebo zamestnancoch. Kvalitne a nezávisle posúdia ich odbornú a osobnostnú spôsobilosť (schopnosti, zručnosti, vedomosti, skúsenosti a postoje zamestnancov, slabé aj silné stránky).

Účastníci riešia rôzne situácie, zadania, úlohy a testy. Celý scenár je vyhotovený individuálne, podľa konkrétneho zadania požiadaviek na účastníkov. Takýto postup zvyšuje pravdepodobnosť úspechu pri výbere a poskytuje zadávateľom podklady pre rozhodovanie sa.

Získate:

 • Individuálny profil silných a slabých stránok
 • Potenciálne oblasti ďalšieho rozvoja
 • Oblasti prínosu pre organizáciu a tímovú prácu.

AC a DC má pozitívny vplyv na zníženie fluktuácie zamestnancov, zrýchlenie a uľahčenie procesu adaptácie po nástupe na pozíciu.

PSYCHOLÓGIA V PERSONALISTIKE

Efektivita obsadzovania pozícií je pomerne dobre merateľná. Existuje veľa testov, metodík a postupov, ktoré môže personalista využiť a zlepšiť svoju úspešnosť rozhodovania pri výbere.

Školenie /workshop vás naučí  prakticky porozumieť psychologickým testom pri výbere, naučí ako interpretovať výsledky psychologického profilu uchádzača. Upozorní na varovné signály pri rozhodovaní.

 • Priebeh výberového konania z psychologického pohľadu.
 • Práca s testami (inteligenčné, osobnostné, kognitívne….)
 • Práca s CV.
 • Vedenie výberového rozhovoru.
 • Hodnotenie a interpretácia výsledkov.
MOTIVAČNÝ ROZHOVOR - JAZYK ZMENY

Motivácia je podmienkou na dosiahnutie cieľa. Čo je odmenou? –  zážitok uspokojenia z dosiahnutého.  Cítiť sa motivovane je dôležitý moment v snahe ísť ďalej a neprešľapovať na jednom mieste. Kľúčom k zmene je skutočné vnútorné odhodlanie. Uskutočnenie motivačného rozhovoru navádza  k snahe “niečo s tým urobiť“. Cieľom je, aby každý našiel vnútornú motiváciu k zmene a nemusel byt vystavený náhradnému tlaku  zvonku.

Prečo je motivácia dôležitá v organizácii? 

Pre organizácie je motivovanie jednotlivcov jedným z kľúčových faktorov úspechu. Cieľom motivovania v organizácii je aktivovať vnútorné hnacie sily jednotlivca a usmerniť správanie k dosiahnutiu cieľa. Dobrá motivovanosť vytvára u ľudí vnútorný záujem, ochotu a chuť angažovať sa.

Zoznámte sa s metódou “Motivačný rozhovor“ viac a využívajte ju naplno.

Témy:

 • predstavenie teórie motivačných rozhovorov
 • poznať možnosti a limity motivačných rozhovorov
 • vedieť využiť praktické zručnosti účinné v jednotlivých štádiách procesu zmeny pri vedení motivačného rozhovoru
 • viesť motivačný rozhovor zmysluplným spôsobom, aby bol užitočným pre obidve strany
 • vedieť v motivačnom rozhovore rozpoznať štádium zmeny v ktorom sa klient nachádza, využiť primerané postupy
 • poznať a vedieť aplikovať základné zručnosti motivačných rozhovorov

Vhodné pre HR špecialistov a iných odborníkov z profesií, ktorí sa stretávajú s málo motivovanými, nemotivovanými aj nespolupracujúcími jednotlivcami.

TRÉNING TRÉNEROV

Chceli by ste sa stať trénerom, školiteľom, alebo potrebujete rozšíriť svoje trénerské schopnosti a obohatiť o nové techniky? Chcete sa naučiť ako zostaviť zaujímavý tréning, školenie alebo workshop? Tréning je určený pre externých a interných školiteľov, prednášajúcim, pedagógom,  HR špecialistov a všetkých, ktorí pracujú so skupinou, potrebujú s ňou komunikovať a odovzdávať vedomosti a zručnosti.  Účastníci tréningu získajú potrebné informácie na to, aby mohli v budúcnosti samostatne pripraviť a viesť zaujímavé tréningy.

 • Predpoklady a zručnosti trénera Práca so skupinou – skupinová dynamika
 • Práca s jednotlivcom – budovanie vzťahu
 • Práca s informáciami
 • Práca s prezentačnou technikou
 • Tradičné a netradičné techniky
 • Praktický nácvik
 • Design a dramaturgia vlastného tréningu

Možnosť následnej individuálnej konzultácie pri tvorbe vlastného tréningového programu.

Otvorený tréning – bohatý mix techník a široký rozmer využitia

Uzavretý tréning – pre interných trénerov spoločnosti, presne zameraný na potreby spoločnosti

MBTI - NAUČ SA TECHNIKU PERSONALISTOV

Každý typ človeka je vhodný pre inú prácu. Test MBTI má praktické využitie v personalistike a riadení ľudských zdrojov pri vytváraní a obsadzovaní pracovných miest. Je vhodné ho zaradiť do pohovoru s uchádzačom a vylúčiť tak nevhodný typ osobnosti pre požadovanú profesiu.

Na školení sa oboznámite s technikou MBTI, naučíte sa pracovať s ním z pohľadu personalistu. Objasníte si všetky osobnostné a temperamentové typy. Vytvoríte kombinácie z pohľadu osobnosti uchádzača, zostavovania efektívnych tímov a plánovania kariérneho rastu.

 • Testovanie MBTI a analýza výsledkov.
 • Identifikácia základnej typológie – interpretácia charakteristík, slabé a silné stránky.
 • Kombinácia typov – na aký typ práce sa hodia, ako s nimi komunikovať a spolupracovať.
 • Praktické využitie výsledkov.
 • Ako nastaviť stratégiu spolupráce.
SKUPINOVÁ DIAGNOSTIKA

Každá pracovná skupina je vždy jedinečná. Skladá sa z ľudí/individualít, ktorí majú svoje potreby, prejavy správania, spôsoby spolupráce a komunikácie. Kombinácia rôznych ľudí prináša rôzne situácie. Dobre poskladaná skupina je výkonná, ľudia spolupracujú a sú spokojní.

Skupinová diagnostika vám pomôže analyzovať:

 • neformálne vzťahy
 • komunikačné toky
 • postavenie jednotlivcov v skupine
 • skupinové role a ich prínos pre skupinu – podpora, spomalenie, deštrukcia
 • zloženie podskupín a ich vplyv na fungovanie celej skupiny.
 • motivačný profil – čo ľudí motivuje
 • spokojnosť a skupinovú atmosféru
 • silné a slabé stránky skupiny

Používame diagnostické, testovacie a sociometrické techniky na vytvorenie uceleného obrazu skupiny.

Realizácia je možná jednorázovo na mapovanie momentálnej situácie, alebo opakovane ako súčasť zavádzania zmien v organizácii pred a po implementácii, príp. v akýchkoľvek situáciách, v ktorých potrebujete získať uvedené informácie.

Skupinovú diagnostiku môžete využiť ako:

 1. samostatnú aktivitu, len mapovanie obrazu skupiny. Sami využijete výsledky podľa potreby.
 2. balík aktivít s odporúčaním a realizáciou práce so skupinou alebo jednotlivcami. Cieľom je nastavenie fungovania efektívneho tímu ako celku
WORKSHOPY

Dávate prednosť kombinácii teoretických vstupov a skupinovej kreatívnej práce? Rozvojovo-vzdelávacia forma workshop vám tuto kombináciu zabezpečí. Výsledkom je  výstup dobre využiteľný v praxi.

Workshopy môžu mať monotematické zameranie, ale tiež sú vhodné na riešenie širších tématických okruhov.  Momotematické zadania sú na témy: motivovanie, delegovanie, časový manažment, vedenie porady, koučovanie podriadených, hodnotenie, rokovanie a vyjednávanie, sebaprezentácia, vyhľadávanie nových akvizičných príležitostí. Širšie tématické okruhy predstavujú témy : tím a jeho efektivita, zavádzanie zmeny – novej  praxe vo firme,  nová organizačná štruktúra, komunikačné toky vo firme, snaha o optimalizáciu procesov.

Proces je charakteristický:

 • Rozvojová a vzdelávacia formu workshop  podporuje otvorenú komunikáciu k vybranej téme a využíva prínos každého účastníka.
 • Skupina  je vytvorená podľa vopred  určeného zamerania workshopu.  Nezdružuje však nevyhnutne ľudí z rovnakej oblasti podľa predmetu činnosti alebo úrovne riadenia.
 • Lektor je v roli moderátora, facilitátora. Využíva interaktívne formy spoločnej práce ako mentálne mapy, spätná väzba, brainstorming.
 • Workshop ako súčasť rozsiahlejšieho rozvojového projektu alebo ako samostatné aktivita.
 • Zvyčajný rozsah 1 deň. Ak si to okolnosti vyžadujú brief workshop pripravime aj s ½ dňovou časovou dotáciou.

Vhodné pre tých, ktorí dávajú prednosť otvorenému a kreatívnemu priestoru pre vzájomnú výmenu. Pre nezávislých jednotlivcov alebo uzatvorené skupiny, kde sa predpokladá spoločné zameranie na  výsledok, podľa vytýčeného cieľa.

KARIÉRNE PORADENSTVO

Hľadanie si nového zamestnania si vyžaduje kvalitné spracovanie životopisu a následnú prípravu na pohovor. Poučky typu “ako na to?” nájdeš na internete. My však riešime každého individuálne, s ohľadom na jeho skúsenosti a na pracovné zamerianie.  Pokiaľ máte svoj životopis spracovaný, pošlite nám ho a ZDARMA spravíme špecifikáciu nedostatkov a potrebných vylepšení.

 • Spracovanie a napísanie životopisu podľa dodaných podkladov
 • Príprava motivačného a sprievodného listu
 • Konzultácia pracovných možností (na čo sa hodím?)
 • Rady ako a kde si hľadať prácu
 • Tréning/simulácia osobného a telefonického pracovného pohovru
 • Možné otázky na pohovoroch a príprava odpovedí
 • Spätná väzba na tréningový pohovor

Ako to funguje?

Varianta A –  E-MAIL

 • pošli nám svoj aktuálny životopis a my Ti následne napíšeme doplňujúce otázky. Odpovede zapracujeme do životopisu
 • pripravíme motivačný a sprievodntý list
 • poradíme akú prácu hľadať akým spôsobom. Spoločne vyšpecifikujeme vhodné okruhy
 • všetko prebieha cez email

Výsledkom je nový životopis, motivačný a sprievodný list. Tiež získaš nový pohľad na svoju kariéru. To všetko do 3-4 pracovných dní.

Varianta B – OSOBNÁ KONZULTÁCIA

 • zahŕňa Variantu A. Plus jeden 10 minútový tréningový telefonický pohovor a  30 minútové osobné stretnutie. Pohovor si osobne natrénujeme a prejdeme všetky otázky.

Výsledkom je nový životopis, motivačný a sprievodný list, nový pohľad na svoju kariéru a reálna skúsenosť pohovoru. Dĺžka procesu je individuálna, v prípade požiadavky na express riešenie do 7 dní.

Konzultácie Vám poskytne skúsený personalista a manažér, ktorý uskutočnil množstvo pohovorov v personálnej agentúre a zároveň má skúsenosti s pohovormi aj z “druhej strany”, teda ako zamestnávateľ.

Kontakt: pohovor@eruda.sk