INDIVIDUÁLNY KOUČING

Proces hľadania kreatívneho riešenia situácií a námetov, ktoré klient prináša. Pri dlhodobejšom procese koučovania ponúka možnosti na všestranný rozvoj.Predpokladom je vytvorenie pravdivého a autentického vzťahu s koučom.

Proces je charakteristický:

 • Hľadaním vlastných riešení, ktoré vychádzajú z osobného potenciálu koučovaného (alternatíva iného zorného uhla, viera vo svoje vlastné možnosti).
 • Tématickou rôznorodosťou (rozvíja napr. schopnosť aktívne a tvorivo riešiť otázky riadenia, rozhodovania, motivovania, manažérskej komunikácie, obchodných rokovaní alebo akýchkoľvek oblastí, spojených s manažérskou pozíciou).
 • Špecifickými nástrojmi ako sú konštruktívne otázky, tvorivé reflexie, situačné cvičenia a metodiky, zameranie na úspech..
 • Koučovaný preberá zodpovednosť za stanovovanie cieľov, hľadanie ciest, voľbu ďalšieho postupu, dosahovanie konečných výsledkov, aktivizovanie osobných zdrojov. Vlastným tempom a vlastným spôsobom.
 • Flexibilitou v časovej dotácii, proces môže byť jednorazový, krátkodobý, nepravidelný – zameraný na riešenie jednej konkrétnej situácie. Alebo dlhodobejší, so zameraním na  obsažnejší cieľ –  napĺňaný postupnými krokmi. Stretnutia prebiehajú raz za 2 – 4 týždne v trvaní 1 -1,5h.
SKUPINOVÝ KOUČING

Keď má viacero nezávislých účastníkov zadefinované podobné alebo spoločné témy rozvoja využívame s klientmi skupinovú formu koučingu. Skupinový koučing je tiež vhodný pre skupinu, ktorej členovia v zamestnaní tvoria spoločný pracovný tím. Aktuálne v tíme nastala potreba lepšieho zladenia v snahe o vylepšenie alebo udržanie efektivity výkonu.  Dôvodom disharmónie môžu byt personálne zmeny v tíme, konfliktný typ v tíme, požiadavka na splnenie nových, náročných úloh, implementáciu noviniek.

Proces je charakteristický:

 • Skupinové stretnutia, zadanie je spoločné, ale každý z účastníkov sa usiluje o formulovanie svojho cieľa a dosiahnutie svojho pokroku.
 • Rešpektovanie individuálnych potrieb účastníkov, ale zároveň úspora času v porovnaní s individuálnymi sedeniami.
 • Každý z účastníkov dostáva priestor pre hľadanie svojich riešení, ale aj príležitosť otvoreného zdieľania v skupine.
 • Napredovanie aj v uzavretých pracovných tímoch.
MENTORING

Keď mentor zdieľa svoje rozsiahle vedomosti, zručnosti a skúsenosti s cieľom dynamického rozvoja klienta využíva proces mentoringu. Napríklad v oblasti riadenia, motivovania, organizácie práce, personálnej práce, v období zmien. Využívame ak sa cítite začiatočníkom v konkrétnej situácii, chcete rýchle a praktické skúsenosti, ak sa viac cítite na mentoring ako koučing, ak vaše osobnostné nastavenie hovorí v prospech rýchlych a presne focusovaných zmien..

Proces je charakteristický:

 • Je to proces vedenia inou osobou.
 • Nástrojmi mentora sú expertné  a skúsenostné odporúčania vo zvolenej téme, návrhy riešení a priame odpovede na otázky.
 • Vhodné pre prípady hľadania krátkodobého, dynamického, priameho riešenia v konkrétnom  procese. Pomáha naštartovať a rozbehnúť oblasť, v ktorej sa chceme zdokonaliť a nepotrebujeme alebo nechceme nezačínať od nuly.

Pre proces získavania zručnosti koučovania bude mentor sám koučom. Mentor – kouč poskytne odbornú podporu manažérovi pre zdokonaľovanie jeho koučovacích schopností.

 • Dáva návrhy riešení a spätnú väzbu manažérovi, spoločne analyzujú vzniknuté situácie.
 • Poskytuje prehľad o správnom vedení, motivovaní a využívaní svojich silných stránok.
 • Pomáha hľadať a pomenovať riešenia, spôsoby dosahovania cieľa.
 • Môže byt prítomný v situáciách, kedy manažér uplatňuje mentoringom  získané vedomosti, zručnosti a techniky, nástroje v praxi.
SHADOWING

Je efektívna rozvojová  forma, ktorá využíva pozorovanie pracovného výkonu v konkrétnej oblasti podľa zadania. V reálnom pracovnom prostredí zmapuje skutkový stav a identifikuje oblasti pre individuálny rozvoj a tréning. Pracovník dostáva rozvojovú spätnú väzbu, prípadne návrh využitia konkrétnej techniky pre zlepšenie.

Proces je charakteristický:

 • Vhodné, ak chceme autentickým náhľadom zlepšovať obchodné zručnosti, prozákaznícku orientáciu (osobný, telefonický či mailový kontakt so zákazníkmi), komunikačné zručnosti, manažérske zručnosti, obchodnícke zručnosti alebo iné oblasti podľa špecifikácie. Celkový pracovný výkon.
 • V závere si pracovník za pomoci kouča stanovuje svoje individuálne rozvojové ciele s termínom na urobenie spätnej reflexie.